BLIŽNÍMU KU POMOCI

VLASTI K OSLAVĚ.

Tak zní hasičské heslo, které nejen příslušníci hasičů hlásali, ale také plnili. Od doby, kdy člověk poznal oheň, začínají jeho starosti. Pokud oheň člověku sloužil, byl dobrým sluhou, hůře bylo, stal-li se zlým pánem. Protože se stavělo v dávných dobách převážně ze dřeva, navštěvoval oheň nejen chatrče, ale i hrady. Proto vzniká požadavek, jak zabránit ohnivým jazykům v ničení lidské práce. V dějinách nacházíme zápisy o ochraně před požáry, které vydal vévoda Leopold již v roce 1221.Člověk zprvu těžko bojoval proti zhoubným živlům, proto často po malých požárech vznikaly obrovské škody. Ulévání ohně vodou z věder často nestačilo. Došlo-li k požáru, řídili práci panští úředníci a dospělí občané byli povinni hasit. Nařízení o požárech, která byla vydána , měla pouze místní význam. Teprve 18.století, kdy hlášení požárů bylo přeneseno na cechy stavitelské a kovářské začalo přinášet první pozitivní výsledky.Za vlády Marie Terezie byly zavedeny pronikavé změny ve veřejné správě. Jednou z nich byl “Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka  a dědiny markrabství moravského“ z roku 1751, pro Čechy pak z roku 1755. Ještě dokonalejší a podrobnější řád vydal o 30 let později Josef II.. V tomto řádě již byla stanovena odpovědnost představených měst a obcí. Ukládal jim pečovat o zřizování hasičských sborů, poskytovat jim veškerou pomoc. Na základě sněmovního usnesení vypracoval zemský výbor návrh nového zákona pro království české v roce 1876. Hlavní zásady tohoto zákona platily prakticky až do roku 1941. Později byly zrušeny a nahrazeny vydáním zákona nového. Výsledkem všech těchto snah bylo založení prvního českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech 22.května 1864. Členy sboru spojovala humánní myšlenka chránit majetek a životy svých spoluobčanů před požáry a živelnými pohromami.Roku 1882 se ustavuje “župní jednota hasičská v rámci Mladoboleslavska“, která sdružovala 14 sborů. Téhož roku je založen dobrovolný sbor hasičů v Kosmonosích. Postupné zakládání nových sborů mělo za výsledek, že koncem roku 1904 bylo na Mladoboleslavském okrese 41 sborů s 839 členy.

Z HISTORIE KOSMONOS

Historie Kosmonos zasahuje daleko do minulosti. Již první písemný záznam z roku 1186 říká, že zdejší osadu tehdy tvořil dvůr, několik hospodářských stavení a devět obytných domků. V době husitské patřily Kosmonosy pánům ze Zvířetic a ve druhé polovině 15.století moravskému rodu Tovačovských. V roce 1618 byl jedním z velitelů panského vojska na Bílé hoře, tehdejší pán Kosmonos, Jiří Hohenlohe. Jeho kosmonoské panství bylo po prohrané bitvě zkonfiskováno. V roce 1650 koupil Kosmonosy za 120 000 zlatých Herman Černín z Chudenic. V letech 1673 – 1674 tu byl postaven kostel Sv. Kříže a v roce 1688 položeny základy ke stavbě piaristického kláštera a koleje pro studenty. Černínové také provedli přestavbu krajířovské tvrze v zámek. Kolem byl zřízen park a poblíž rozsáhlá obora. Na místě původního dřevěného kostelíka Sv. Martina byla vybudována nová kaple stejného názvu, Loreta a vysoká věž – zvonice. V té době je v Kosmonosích již 130 stavení. V roce 1763 byla založena Josefem De Bolzo textilní manufaktura a pro její potřeby byla vystavěna budova “Štiftu“. Spolu se závodem v Kosmonosích byla založena barvírna v Josefově Dole.V roce 1868 byly Kosmonosy povýšeny na městys, v roce 1871 zřízena radnice a započato s výstavbou ústavu pro duševně choré. Později byly přistavěny další ústavní pavilony a dům pro úředníky. V roce 1910 bylo v Kosmonosích 342 domů a 3196 obyvatel. V temže roce byla při silnici, která Kosmonosy prochází, postavena dílna, která se stala základem významného podniku. V roce 1913 byly Kosmonosy povýšeny na město. Další růst byl pozdržen I. a později II. světovou válkou. Po jejím skončení zaznamenávají Kosmonosy další rozvoj, který trvá až do sloučení s Mladou Boleslaví, k němuž došlo 1.ledna 1974. Protože toto sloučení nepřineslo očekávaný výsledek a městu spíše uškodilo, dochází v roce 1990 k odtržení. Kosmonosy se opět staly samostatným městem.

ČINNOST SDH KOSMONOSY

OD ZALOŽENÍ DO SOUČASTNOSTI.

str 8V červenci 1882 se několik nadšenců rozhodlo založit sbor dobrovolných hasičů v Kosmonosích. Jednalo se o 32 občanů, soustředěných kolem majitele pivovaru pana Josefa Křikavy, který se také stal prvním starostou sboru. V dalších funkcích byli pánové: Horecký Václav jako velitel, Blažek Martin jako jednatel a Bobek František jako zbrojmistr. Tehdy sloužily za zbrojnici bývalé garáže obecního úřadu, používané k uschování obecní ruční stříkačky a pohřebního vozu. Ruční stříkačka byla jediným “strojem“ a to až do roku 1926, kdy byla díky porozumění obecního zastupitelstva zakoupena dvoukolová motorová stříkačka systému Ebert – Delahaye. Dle výňatku z Národních listů, ze dne 18.11.1926, citujeme: „V neděli, 17.října 1926,  prožívalo město Kosmonosy radostné nedělní odpoledne zkouškou motorové stříkačky. Tato zkouška potvrdila vše to, co bylo předpovídáno a garantováno, ale vše ještě předčila. Stříkání prováděno jednoproudně ze státní silnice přes tzv. dolení věž, která jest 40 metrů vysoká a vrchol střiku byl 4 až 5 metrů nad hvězdou, která tvoří vrchol věže“. Zakoupením tohoto stroje obecní zastupitelstvo úplně paralyzovalo obavy o nedostatečném vybavení sboru a tím i nebezpečí, kterému byly vystaveny hlavně dřevěné části města“

12.června 1932 proběhly v Kosmonosích oslavy 50-ti leté činnosti sboru jubilejní slavností, spojené se sjezdem II. okrsku hasičské župy Mladoboleslavské. Těchto oslav se zúčastnili nejen zástupci okolních sborů hasičských, ale byli zde zástupci bankovních ústavů a kampeliček, učitelského sboru obecní školy, tělocvičných jednot, spolků baráčnických a pěveckých a v neposlední řadě členové obecního zastupitelstva v Kosmonosích. Největší ozdobou však byla delegace sboru dobrovolných hasičů pražských v čele s bratrem Demartinim.

Samotná oslava měla následující program:

 • Dopoledne: výstava strojů a hasícího nářadí na náměstí
 • slavnostní valná hromada

Odpoledne:

 • vítání sborů a hostí
 • slavnostní průvod
 • cvičení pořadová, se stroji a se žebříky
 • požární poplach
 • slavnostní defilé zúčastněných
 • zakončení oslav

V roce 1946, kdy došlo k přestavbě zbrojnice, jsme získali garáže a společenské místnosti. V té době se hasičská technika skládala z hasičského automobilu Škoda R6, zakoupeného z vlastních zdrojů a výše uvedené stříkačky Ebert. V roce 1947 byl zakoupen motor značky Tudor a samostatné čerpadlo. Složením těchto dílů vznikla dvoukolová stříkačka DS8, která je dosud ve výbavě sboru. Protože jsme v roce 1960  získali vůz Praga RN AS16, došlo k další rekonstrukci požární zbrojnice. V roce 1968 oslavil sbor 85. výročí svého vzniku. V tomto období byli v čele sboru pánové Mulač Štěpán jako předseda a Rys Josef jako velitel. V roce 1970 bylo vyřazeno vozidlo Škoda R6 a následně prodáno. Pro sbor byl zakoupen hasící agregát PPS 12, v roce 1973 byl dodán dvoukolový žebřík typu ZD 12, v roce 1977 byl zakoupen automobil Robur v provedení skříň. Tento stav trval až do roku 1980, kdy proběhla  další rekonstrukce požární zbrojnice. Byly rozšířeny oba vjezdy a zvelebena společenská místnost.

1982

V roce 1982, kdy sbor oslavil výročí 100 let od založení byl stav požární techniky následující:

 • automobil Robur v provedení skříň
 • stříkačky DS 8 a PPS 12
 • dvoukolový žebřík výsuvný.

Sbor v té době vedl 17-ti členný výbor v čele s předsedou Miroslavem Polákem a velitelem Josefem Rysem st.. V roce 1987 byla provedena výměna vozidla Robur za Avii 30, která byla dodána z OVPÚ Mladá Boleslav. V roce 1992 byla v Kosmonosích ustavena zásahová jednotka v rámci JIP III.. Vzhledem k ustavení této jednotky bylo z OVPÚ zapůjčeno další vozidlo T 148 v provedení cisterna. V srpnu 1993 byla provedena další výměna, za vozidlo CAS 25. Toto vozidlo bylo v červenci 1993 odkoupeno Městským úřadem Kosmonosy a stalo se,  podobně jako Avia 30, majetkem města. V srpnu 1992 se začala slibně rozvíjet spolupráce s dobrovolnými hasiči okresu Zwickau. Nejprve na úrovni výměnných návštěv, později soutěžením mezi kolektivy mladých hasičů a nakonec se spolupráce rozšířila i na dospělé. O tom, že se tato spolupráce vyplácí svědčí skutečnost, že zásahová jednotka obdržela od německých přátel nepromokavé pláště a šest kompletních dýchacích přístrojů včetně, náhradních dílů. Tato spolupráce byla v září 2001 korunována podepsáním smlouvy o přátelství a spolupráci mladých hasičů. Podobná smlouva by měla být podepsána během roku 2002 i s hasiči ze Seehein Jungeheim nedaleko Darmstadtu. Když v dubnu 1994 nečekaně opustil řady členů SDH dlouholetý velitel, pan Josef Rys, bylo rozhodnuto pořádat na jeho počest memoriál družstev v požárním sportu. Jeho I.ročník se uskutečnil v květnu 1995 a to zároveň jako okrsková soutěž, za účasti 7 družstev okrsku. Výborná organizace a hezké prostředí areálu sportovního klubu Kosmonosy má za následek stoupající zájem jednotlivých sborů o účast. Posledního 8.ročníku v roce 2002 se zúčastnilo již 40 družstev mužů a žen. Tento stoupající zájem samozřejmě těší  a SDH Kosmonosy chce  v nastoupené cestě pořadatelství i nadále pokračovat. Rok 1997 byl poznamenán velkými záplavami, které postihly severní Moravu. Na likvidaci škod a pomoci obyvatelstvu v ohrožených oblastech (Brantice, Zátor) byli s příslušníky OSH Ml.Boleslav vysláni s vozidlem Avia 30 i tři členové naší zásahové jednotky SDH. Tato posádka čtyři dny prováděla čištění studní a jiné potřebné práce. V roce 1997 byla pro potřeby hasičů zakoupena od vojáků vyřazená polní kuchyně, která se používá nejen při spolkových společenských akcích, ale hlavní využití spočívá v zajišťování občerstvení při brigádách, soutěžích a branných závodech mládeže.Členové SDH kromě své specifické činnosti vykonávali a vykonávají též brigádní činnost. V dřívějších dobách tak zvané “akce Z“, v současnosti jako výpomoc městu. Jedná se o prořezy stromů nebo jejich uplné pořezání na městských nebo soukromých pozemcích, 2x ročně se provádí sběr železného šrotu a různé jiné akce. K tomu je nutné přičíst odpracované hodiny na údržbě požární zbrojnice a strojového parku a v neposlední řadě i hodiny odpracované při provádění dříve tzv. společenských akcích. Při těchto záslužných činnostech jsou členy SDH odpracovány každoročně stovky brigádnických hodin.V roce 2000 byla jednotka dobrovolných hasičů na základě dobrých výsledků zařazena do jednotného záchranného systému okresu. Vzhledem k této skutečnosti, široké členské základně a naprosto nevyhovujícímu stavu požární zbrojnice bylo v roce 2001 přikročeno k její generální rekonstrukci. Bylo přistaveno I.patro s velikou společenskou místností pro cca 80 lidí, kuchyňkou, šatnou a toaletami. V přízemí zůstávají garáže a sociální zařízení včetně, sprchových koutů. Ukončení celé rekonstrukce a její předání členům SDH bylo uskutečněno ve II.čtvrtletí roku 2002. Členové SDH tak za svoji záslužnou a obětavou práci dostali zaslouženou odměnu.V roce 2013 slaví město Kosmonosy 100 let od jmenování městem a při této příležitosti získali hasiči nové zásahové vozidlo tatra 815 CAS20.